Disclaimer

Algemeen

Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08209092, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.centtrumnatuurgeneeskunde.nl.

Op het gebruik van deze website (www.centrumnatuurgeneeskunde.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur op ieder moment
a. de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
b. alle informatie verwijderen die het functioneren van de website verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
c. de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

Gebruik van informatie

Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur niet in dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk alomvattend, nauwkeurig, actueel, correct en volledig is. Bepaalde informatie is afkomstig van externe bronnen. De informatie is van algemene aard, mede gebaseerd op persoonlijke ervaringen, en kan niet worden beschouwd als vervanging van een medische diagnose of medisch advies van een arts of medicus of als aanbeveling om ziektes te behandelen.

Geen aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van deze website en/of gelinkte websites of (doen) toepassen van informatie op deze website en/of gelinkte websites van producten of diensten is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij directe, indirecte, incidentele en bijzondere schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik deze website en of gelinkte websites en van de informatie, producten of diensten van deze website en/of gelinkte websites. Aan het beeldmateriaal dat behoort bij aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur kan evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. Tevens is de wijze waarop u verbinding zoekt met de website uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.

Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en/of vanwege het schenden van de voorwaarden van onze privacyverklaring. Als Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur en de gebruiker van de website ontstaan.

Geen vervanging medische diagnose, medisch advies of reguliere behandeling

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd of verwijderd worden. Deze website heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden te informeren over de gegeven behandelingen acupunctuur, natuurgeneeskunde zoals voetreflex en de bijdrage die de diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van actualiteiten op het gebied van acupunctuur, natuurgeneeskunde zoals voetreflex in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

De lezer en/of cliënte(e) wordt nadrukkelijk geadviseerd zich te allen tijde met medische vragen, (acute) klachten, symptomen, psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten of specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie een arts, medische professional of zorgprofessional te raadplegen. Zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden.

Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur, Barbara Koelen-Speets is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Daarvoor verwijs zij naar een (huis)arts. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. De behandelingen, consulten en adviezen dienen nooit ter vervanging van enige vorm van behandeling of therapie van een reguliere arts / specialist enz. Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur, Barbara Koelen-Speets is een voorstander van een open samenwerking. Daarom wordt altijd geadviseerd om de behandelend (huis)arts, specialist en/of therapeut enz. op de hoogte te brengen van een (mogelijk) behandelingstraject bij mij. Mocht er tijdens de behandelingen aanleiding zijn om naar andere vormen van diagnose of hulpverlening te verwijzen, zal dit altijd worden besproken.

U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. In het geval dat Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

E-mail

Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ons te communiceren, accepteert u dit risico.

Hyperlinks naar websites van derden

Deze website kan gelinkte internetwebsites naar derden bevatten. Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur heeft geen invloed op websites van derden en wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud en/of informatie of beschikbaarheid daarvan af. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en vindt op eigen risico plaats. Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur aanvaard dan ook geen verplichting of aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang en het gebruik van deze websites van derden, ongeacht of zij het zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijk schade. Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur behoud het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Content van de website en Auteursrecht

Alle publicaties, uitingen zoals de inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn eigendom van Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur, Barbara Koelen-Speets en beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Conform deze rechten mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verspreid, gekopieerd, opgeslagen of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Indien u Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur attendeert op onjuistheden of eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens, zullen deze zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen en indien van toepassing verbeterd.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kun je een e-mailen sturen naar info@centrumnatuurgeneeskunde.nl.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat je tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar je met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van je, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Je kunt een e-mail sturen naar info@centrumnatuurgeneeskunde.nl. Daarnaast verwijs ik je tevens naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.

GRATIS CHECKLIST

"Razende Hormonen"

Ontdek of jouw klachten door een hormonale disbalans komen.

Je hebt je met succes ingeschreven!